برای ارسال درخواست از فرم تماس استفاده نموده و یا از ایمیل info@dr-tehrani.ir استفاده نمایید. همچنین در صورت ضرورت به مکالمه می توانید از شماره تماس ۰۹۱۲۱۰۱۰۴۰۸ استفاده نمایید.