میزگرد روابط عمومی

شهریور ۱۱, ۱۳۹۲
محمد بلوریان تهرانی

میزگرد روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی

ریشه‌های مشترک؛ مرزبندی‌ها آشکار در میزگردی با حضور “دکتر افخمی، دکتر دهقان، دکتر دادگران و دکتر بلوریان تهرانی ” موضوع روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی بررسی […]